Blog

ارکان جهت ساز

چشم انداز

معتبرترین و بزرگترین انبوه ساز در حوزه جغرافیایی فعالیت شرکت و اولین انتخاب جامعه هدف تا سال1408


ارزش های سازمانی

-ارزش آفرینی برای مشتریان و ذینفعان

-تلاش جهادی تؤام با خلاقیت و نوآوری، یادگیری و بهبود مستمر

-صداقت،درستکاری،مسئولیت پذیری

-التزام به HSEQ(کیفیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)


ماموریت

ساخت انبوه مسکن مناسب،ایمن و پایدار به ویژه برای اقشار متوسط با بهره گیری از فناوری های نوین جهت ایجاد اعتماد و امید برای خانه دارشدن