بهبود سازمان و مولفه های مربوطه

کلیاتی پیرامون برخی مفاهیم بنیادی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک (پخش پنجم)

استراتژی های اصلی:پس از پاسخ به این سوال اساسی که فعالیت موسسه چیست و درآینده چه باید باشد ، درمرحله انتخاب استراتژی برای بهبود عملکرد یا کاهش فاصله ارزیابی شده درمکانیزم “تحلیل فاصله ” با چهار استراتژی مواجه هستیم : ثبات، توسعه ، کاهش و ترکیب

این استراتژ ی ها در واقع راههایی هستند برای تعیین سرعت و سطح فعالیت درتعریف فعلی ازسازمان و یا برای تغییر دادن آن تعریف. یعنی موسسه می تواند با توسعه یا کاهش دامنه محصولات ، بازارها یا وظایف ، تعریف فعالیت خود را تغییر دهد. و یا در صورتی که تصمیم بگیرد تعریف فعالیت خود را تغییر ندهد، هنوز می تواند از طریق تغییر سرعت اقدامات درچارچوب فعالیت های ثابت به کارآیی یا اثربخشی بیشتری برای انجام ماموریت خود دست یابد.ضمن آنکه ترکیب استراتژی ها در یک زمان یا یک پروسه زمانی نیز امکان پذیر است.